Innspill kommuneplanens arealdel

Oppdal kommune

Rådhuset

7340 Oppdal

 

Oppdal 4. mars 2019

 

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel

 

Det vises til vedtak om at planforslag til kommunens arealdel 2019-2030 legges ut til offentlig ettersyn.

Hytteturisme har vært motoren i næringsutviklingen i Oppdal de siste 10-årene. Hytteundersøkelsen som ble gjennomført i 2015, viser bl.a. at

  • Utenbygds hytteeieres bruk av fritidseiendommene tilsvarer 1 600 fastboende i Oppdal
  • Hver fritidseiendom har et forbruk i Oppdal på ca kr 100 000. Samlet blir dette godt over 300 mill. kr i årlig omsetning.
  • Ringvirkningene er 180 årsverk i oppdalssamfunnet (anslagsvis 100 innen bygg og anleggssektoren)

Oppdal Næringsforening vil påpeke at vi ikke må stille oss i en situasjon hvor vi «stopper denne motoren». Det vil umiddelbart føre til tilbakegang for kommunen vår, både økonomisk, sysselsettingsmessig  og i antall innbyggere. Vi har pr. i dag ingen annen næring som kan overta en slik viktig posisjon for vekst og utvikling.

ONF er enig i at det skal være en avveiing angående hva som skal være utbyggingsområder kontra områder tilrettelagt for landbruks- og friluftsformål.

Det hevdes fra enkelte hold at det i dag er overskudd av hyttetomter til salgs i Oppdal. Dette er feil. 1400 tomter er regulert opp gjennom årene, men det interessante tallet er hva som er salgbare tomter. Mange av de 1400 tomtene som er regulert, vil aldri komme ut i markedet. Enten fordi grunneier ikke ønsker det, eller fordi tomten av forskjellige årsaker ikke er tilpasset de krav dagens potensielle kjøpere stiller.

Vi registrerer at enkelte hyttekommuner har bestemmelser hvor regulering bortfaller etter et bestemt antall år hvis tomten ikke er bebygd. En slik ordning har ikke Oppdal kommune

Prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu gjennomførte ved oppstarten av prosjektet en analyse som viste at antall salgbare tomter i Oppdal sannsynligvis er 6-700. For å være en attraktiv hyttekommune bør dette tallet holdes på dette nivået.  Ved å gjøre et søk på internett ser man at Oppdal ikke har flere annonserte fritidstomter enn kommuner det er naturlig å sammenligne seg med.

 

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

 

Stein Mellemseter

Styreleder