Vegforum Trøndelag

– vi skal samle næringslivet og politikerne om felles samferdselsprioriteringer for Trøndelag

 

Protokoll fra årsmøte i Vegforum Trøndelag 2017

Det ble avholdt årsmøte i Vegforum Trøndelag 15. mars 2017 på Scandic Hell Hotel.
Værnes, 15.03.17

Medlemsorganisasjoner                                                                       Tilstede
Norges Automobilforbund Region Midt-Norge (1)                               1
Maskinentreprenørenes Forbund Region Midt (5)                               2
Norges Lastebileierforbund Trøndelag (5)                                              6
NHO Trøndelag (3)                                                                                       1
Entreprenørforeningen – Bygg og anlegg (EBA) Trøndelag (1)          1
NHO Reiseliv Midt-Norge (1)                                                                      1
Sjømat Norge havbruk midt (1)                                                                 1
NHO Logistikk og transport Midt-Norge (1)                                           1
Næringsforeningen i Trondheimsregionen (2)                                       1
Selbu Næringsforum (1)                                                                               1
Namdalskysten næringsforening (1)                                                         0
Oppdal næringsforening (1)                                                                         1
Allskog (1)                                                                                                         1
Fosenvegene (1)                                                                                             0
LO (1)                                                                                                                0
Tallet i parantes viser antall stemmer på årsmøtet.

Før årsmøtet hadde Vegforum Trøndelag ett møte der vi hadde innlegg fra og dialog med Johan Arnt Vatnan og Finn Aasmund Hobbesland fra Nye Veier AS, samt medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget Karianne Tung.

 

Årsmøte i Vegforum Trøndelag 15.03.2017

Øyvind Bergset, nestleder i Vegforum Trøndelag åpnet møtet og ønsket velkommen.
Saker til dagsorden:

1. Konstituering

 Valg av møteleder
Vedtak: Øyvind Bergset enstemmig valgt.
 Valg av referent
Vedtak: Børge Beisvåg enstemmig valgt.
 Godkjenning av møteinnkallelse
Vedtak: Ingen kommentarer til innkallingen – enstemmig godkjent.
 Registrering av oppmøtte
Vedtak: Enstemmig godkjent.

2. Årsberetning 2016

Vedtak: Årsberetningen for 2016 godkjennes.

3. Regnskap for 2016

Protokoll: Utestående fordringer som ikke er innbetalt, avskrives i 2017 regnskapet.
Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning for 2016 godkjennes.

4. Valg av revisor

Vedtak: Knut Sundet velges som revisor for Vegforum Trøndelag for 2017.

5. Endring vedtekter

Vedtak: Foreslåtte vedtektsendringer vedtas. Nye vedtekter vedlagt.

6. Vegforum Trøndelags strategi- og handlingsplan

Protokoll: Det ble fremmet et ønske fra Selbu Næringsforum om å jobbe for å avklare mulighetene for en tverrforbindelse fra Hommelvik til FV 705.
Vedtak: Forslag til revidert strategi- og handlingsplan for Vegforum Trøndelag vedtas.
Styret får fullmakt til å ta inn formulering om å jobbe for å utrede tverrforbindelse til FV 705 fra Hommelvik og/eller oppgradering av Hell bru, for å sikre bedre forbindelse fra E6 til FV705.

7. Innmeldingsavgift/ årskontingent

Vedtak: Vegforum Trøndelags årskontigent for 2017 er på kroner 6000,- for hvert medlemskap.

8. Budsjett for 2017

Vedtak: Forslag til budsjett for 2017 godkjennes.

9. Valg av Styre

Vedtak: Vegforum Trøndelags Styre består av:
Roar Melum, NLF (leder)
uavklart, NHO (nestleder)
Øyvind Bergset, MEF
Berit Rian, NiT
Børge Beisvåg, NiT
Bente-Irene Finseth, NAF
Kristian Tangen, LO
Ingveig Holand Wahl, NHO
Alle enstemmig valgt.