Årsmelding 2016 for Norsk Bane AS

 

1. Formål og eiere

Norsk Bane AS arbeider for et nasjonalt, høyhastighets banenett i Norge og mot våre naboland. Selskapet har
utviklet et flerbrukskonsept for langdistanse-, regional-/InterCity- og godstrafikk tilpasset norske forhold og
behov, med detaljerte traséplaner, økonomiske beregninger og samfunnsmessige analyser. Norsk Banes
største eiere er kommunene Vinje, Suldal, Sauda, Odda og Bykle, samt Rogaland fylkeskommune. Disse står
for 57 % av aksjekapitalen. I tillegg har selskapet 22 andre offentlige og 321 private eiere. Offentlige eiere står
for ca. 73 % av aksjekapitalen. 16 av de private aksjonærene har aksjer for minst kr 50 000 hver.

2. Viktige prosesser og hendelser i 2016

I 2014 og 2015 har Norsk Bane AS bygd opp et viktig økonomisk og organisatorisk fundament for det
framtidige arbeidet. Vi er sekretariat for Lyntogforum Møre og Romsdal og for Lyntogforum for Vestlandsbanen
over Haukeli, med fylkesvise avdelinger i Hordaland, Rogaland og Telemark, samt for Lyntogets Venner.
Utredningsarbeidet har primært vært konsentrert om Oslo – Stockholm, men det har også vært dialoger om
andre utredninger.

a) Videre utvikling av lyntogfora.
Lyntogfora gir et stadig viktigere grunnlag for arbeidet, både politisk og økonomisk, men krever også mye
ressurser i oppfølgingen. Norsk Bane bidrar som sekretariat bl.a. med banefaglige og politiske analyser, kompetanseoppbygging,
innspill til arrangement og informasjonstiltak, saksforberedelse og oppfølging av møter i fire
lyntogfora og andre møter, presentasjoner og oppfølging lokalt, regionalt og nasjonalt. Vi ser arbeidet i lyntogfora
som helt avgjørende for å spre informasjon om og samordne arbeidet for høyhastighetsbaner i Norge.
Deltakerne i Lyntogforum M&R og Lyntogforum Vestlandsbanen har nå gjort flerårige vedtak om deltakelse
frem til og med 2017, noe som sparer mye tid og usikkerhet rundt gjentatte årlig prosesser. Rogaland fylkeskommune
ble med fra årsskiftet 2016, mens Seljord, Fyresdal og Hjartdal kommuner i Telemark ble med i
løpet av 2016. Den brede poIitiske og næringspolitiske deltakelsen i lyntogfora har ført til en viktig jevnlig
oppdatering av sentrale lokale og regionale politikere/deltakere. Disse engasjerer seg stadig mer aktivt i
prosesser for saken inn mot egne partier, nasjonale og regionale myndigheter og media. Via lyntogfora ble
det i 2016 også arrangert åpne møter, med et solid program, i Ålesund (12.10. og Bergen 13.10.).
Vi arbeider for å rekruttere enda flere for slik ytterligere å kunne styrke den viktige politiske og næringspolitiske
plattformen, til å dekke kostnader med sekretariat og til nye aktivitets- og informasjonstiltak. I løpet av 2016
har vi hatt flere viktige dialoger med bl.a. Stavanger, Bergen, Kvinnherad, Skien og Hordaland og Rogaland
fylkeskommuner for Vestlandsbanen og kommunene Stranda, Haram, Ørskog i M&R. Vi håper flere av disse
vil bli med i arbeidet i løpet av 2017.

b) Videre oppfølging av ”Lyntogets Venner”
Lyntogets Venner har ca. 130 medlemmer, som også yter økonomiske bidrag til Norsk Banes drift, dels også
med gaver. Vi har håpet å kunne øke antallet medlemmer betydelig, men det har lagt ganske stabilt de siste
årene. Facebooksiden ”Lyntogets Venner” har ca. 6 618 følgere, også her med stabil oppslutning de to siste
årene. Vi er stor takk skyldig Kjell Olav Kaland som frivillig medarbeider og bidragsyter på facebook-sidene.

c) Utredning høyhastighetsbane Oslo – Stockholm.
Arbeidet med traséutredning for høyhastighetsbane i flerbrukskonsept Oslo – Stockholm holder frem.
Kommunene Örebro, Karlskoga, Kristinehamn og Lekeberg har alt satt i gang kommuneplanprosesser basert
på våre traséforslag. I 2016 er traséutredningen utvidet til Västmanlands län (med bl.a. Västerås) og
inkluderer nå strekninger frem til grensen mot Uppsala län og Södermans län, vest for Stockholm. Arbeidet
preges av en god dialog med de involverte kommunene og strekker seg nå over nesten 80 % av strekningen
Oslo – Stockholm. Den gode responsen på arbeidet vi har utført, har også medført bestilling av andre, mindre
utredninger fra noen av kommunene.

d) Forprosjekt bybane i Ålesund
Etter initiativ og støtte fra deler av næringslivet og Stiftelsen Kjell Holm utarbeidet vi et forprosjekt for bybane i
Ålesund, som ble presentert på Moakonferansen i slutten av 2015 og gjort fritt tilgjengelig på våre nettsider1.
Forprosjektet ble svært positivt mottatt og bl.a. Ålesund kommune har bevilget midler som delfinansiering av
oppfølgende traséutredning. Vi hadde håpet å kunne arbeide videre med dette i 2016, men prosessene
stoppet opp da restfinansieringen ikke kom på plass og videreføring er derfor uvisst.

e) Initiativ til utredning av moderne Nord-Norgebane
Høsten 2015 tok vi også initiativ til utredning av en moderne Nord-Norgebane som høyhastighetsbane i
flerbrukskonsept fra Trondheim til Tromsø, som del av et nasjonalt nettverk. Initiativet fikk mye positiv
oppmerksomhet, men midler til en slik utredning er så langt ennå ikke på plass. Debatten om Nord-Norgebanen
har imidlertid de to siste årene skutt skikkelig fart, ikke minst med tanke på gods. Etter vår mening må
en slik bane være konkurransedyktig i fht både gods- og persontrafikk, skal den fylle behovet, gi de ønskelige
samfunnseffektene og gi godt nok markedsgrunnlag og økonomi for investeringene. Koker dette ned til
utredning av en forlengelse av dagens Nordlandsbane (med lav standard og 10 timers reisetid Trondheim –
Bodø), evt. med litt opprusting av den, er vi redd utredninger vil vise et dårlig grunnlag for en slik investering.

f) Omorganisering av jernbanesektoren i Norge
Regjeringen har arbeidet med å omorganisere norsk jernbanesektor og lyst ut konkurranse på flere
togstrekninger fra 2018. Jernbaneverket er nedlagt og NSB splittet opp i flere selskaper. Man har fått flg.
organisasjoner: Jernbanedirektoratet (koordinering, operativ styring og løpende utvikling av sektoren), Bane
NOR SF (Statsforetak, forvalter og bygger ut jernbaneinfrakstruktur), Togmateriell AS (selskap for persontog),
Entur AS (selskap for reiseplanlegging og billettering), NSB AS (Transportselskap), Mantena AS (selskap for
togvedlikehold), Baneservice AS (selskap for entreprenørtjenester), Flytoget AS (Transportselskap). Foreløpig
har omorganiseringen har liten innvirkning på arbeidet for høyhastighetsbaner. Men de viktigste mulighetene
for en bedre og mer lønnsom jernbane i Norge tilbud ligger imidlertid i infrastrukturen

g) Nasjonal transportplan (NTP)
Felles høringsuttalelse til NTP på vegne Lyntogforum Vestlandsbanen og Lyntogforum M&R ble sendt innen
fristen 01.07.2106. Disse ble også brukt som grunnlag for innlegg i Sunnmørsposten, Stavanger Aftenblad,
Bergensavisen og Telemark Arbeiderblad, på vegne av deltakerne i de respektive fylkene. Flere kommuner avga
også uttalelser som hadde med høyhastighetsbane. I regjeringens forslag til NTP av 05.04.2017 er høyhastighetsbaner
kommet med i kapittel 3.4.3, hvor bes det om et: «strategidokument for den videre utviklingen av
jernbanen i Norge hvor alle nye jernbanestrekninger planlegges slik at de vil kunne inngå i et
høyhastighetsnett mot Bergen, Trondheim, Gøteborg og videre ut i Europa. For å unngå feilinvesteringer i det
vi bygger må alle strekningsvise utredninger gjøres nå.»

h) Partiprogram
Sammen med deltakere i lyntogfora har det vært arbeidet med innspill til partienes programarbeid for neste
stortingsperiode. Partiprogrammene vedtas våren 2017.

i) Politisk oppfølging
Vi har jevnlig politisk oppfølging og møter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå, alene eller sammen med
representanter fra lyntogforum. Se også kapittel 3.

j) Besteforeldrenes klimaaksjon og Jernbanekampanjen 2017
I løpet av 2016 utviklet det seg en positiv kontakt og dialog med «Besteforeldrenes klimaaksjon» om arbeidet
for jernbane i Norge, med vekt på høyhastighetsbaner i flerbrukskonsept. Dette ledet våren 2017 frem til
etablering av Jernbanekampanjen 2017, sammen med en rekke andre organisasjoner.

3. Møtevirksomhet

I 2017 hadde Norsk Bane AS mange møter og presentasjoner. I tillegg til oversikten nedenfor, kommer styremøter,
til sammen 25 telefonmøter i de fire lyntogfora og personlige oppfølginger.
Stortinget: Henrik Asheim (H) (14.04.), Østfoldbenken ang Oslo – Stockholm (18.04.), Terje Aasland (Ap) og
Lise Wiik (Ap), i Skien (06.09.)
Kommuner og fylke: Stavanger, gruppeleder V Per A. Thorbjørnsen, politisk nestleder V, Erik Hammer, og
gruppeleder «Nei til Bompenger», Frode Myrhol (09.02), Stavanger, gruppeleder SV, Erik Faret Sakariassen,
gruppeleder MDG, Torfinn Ingeborgrud (10.02.), Notodden formannskap (17.03.), Telemark, leder samf.
utv./fylkesleder KrF, Knut Duesund, fylkesstyremedlem KrF/bystyremedlem Notodden, Borgar Flaaten,
gruppeleder Skien Sp, Trond Ballestad (15.04.), Hjartdal kommune, ordfører Bengt Halvard Odden (Ap),
varaordfører Nils Olav Hovde (KrF) (15.04), samferdsels- og næringskomiteen i Nordland fk (23.04.),
fylkesvaraordfører i Telemark, Hans Edvard Askjer (KrF), varaordfører Erik Næs (KrF) i Skien, nestleder Per
Morten Norborg (KrF) i teknisk hovedutvalg i Skien (19.05.), Seljord formannskap (20.05.),
samferdselsutvalget i Møre og Romsdal fk (01.06.), Eivind Trædal, Oslo MGD (15.06.), Vinje kommunestyre
(16.06.), fylkesvaraordfører Hordaland Pål Kårbø (KrF), varaordfører i Samnanger Øyvind (Sp), leder Hordaland
Sp/ordfører i Kvam, Jostein Ljones (Sp), i Samnanger (22.06.), Bergen, finansråd Dag Inge Ulstein (KrF),
rådgiver Kristian Kopperud (KrF), gruppeleder Trygve Birkeland (Krf) (22.06.), nestleder samferdselsutvalget i
Rogaland, Andreas Bjelland Eriksen (Ap) (0.09.), Hjartdal kommunestyre (14.09.), M&R SV, Molde (23.10),
Kvinnherad formannskap og gruppeledere kommunestyret (10.11.), Haram kommunestyre (17.11.), Peter
Butenschön ang. bybane i Ålesund, i Oslo (15.12.)
Regionråd o.l.: Vest-Telemark regionråd (15.03.), Midt-Telemark regionråd (15.04.), Grensekomiteen Østfold –
Värmland (18.04.), Klimarådet i Hordaland (05.09.)
Sverige: Länstyrelsen Västmanlands län, Västerås (27.04.), Lekeberg, kommunestyrelsen (29.04.), Örebro
kommune, Adolfsberg-prosjektet (24.05.), åpent møte Lanna (24.05.), Köpings kommune (25.05.),
Hallstahammar kommune (25.05.), åpent møte Lanna (25.05.), Västerås kommune (26.05.), Uppsala län,
Enköpings kommune, Håbo kommune og Länsstyrelsen Västmanlands län (26.05.), Arboga kommune (27.05.),
Kungsörs kommune (27.05.), Karlskoga kommune, kommunestyrelsen (31.05.), Kristinehamns kommune,
kommunestyrelsen (31.05.), Kungsör kommune (12.07.), Köpings kommune (23.08.), Arboga kommune (23.08.),
Västerås kommune (24.08.), Västmanlands län (24.08.), Hallstahammar kommune (24.08.), Kungsör kommune
(25.08.), Structor, Örebro, miljøkonsekvensanalyse (12.09.), Västerås kommune (13.09.), Örebro kommune og
Sweco om verneområdet for drikkevann (13.09.), Köpings kommune, Nora (19.10.), Örebro kommune (19.10.),
Jonas Karlsson, Oslo – Stockholm 2:55, og Martin Sandberg, Sweco, i Stockholm (15.11.)
Partier: KrF v/ sekretær programkomiteen Erlend Kjærnsrød og Erik Lunde, ansvarl for klimaspørsmål i programkomiteen/
gruppeleder Oslo KrF (18.04.), SVs miljøutvalg (12.05.) Naturvernorganisasjoner: Besteforeldrenes
klimaaksjon v/leder Halfdan Wiik i Bergen (05.09.), Arild Hermstad, leder i FIVH (09.11.)
Andre: LO sentralt v/Anne-Beth Skrede (rådgiver klima) og Kenneth Sandmo (rådgiver transport) (18.04.)
Presentasjoner på åpne møter: Jærbanen og alternative løsninger v/Senterungdommen Rogaland
(09.02.),konferansen ”Broen til framtiden” v/ miljøbevegelse, fagbevegelse, kirke m. fl., Oslo (19.02.), seminar
på årsmøtet til Grensekomiteen, Kristinehamn (23.05.), samferdselsseminar i regi av Ørskog kommune
(02.09.), åpent møte i Ålesund v/Lyntogforum M&R (12.10.), åpent møte i Bergen v/Lyntogforum
Vestlandsbanen over Haukeli (13.10.)
Deltaking på konferanser o.l: Jernbaneforum Nordlandsbanen, Gardermoen Quality hotel (18.02.)

 

4. Media

Gjennom facebooksidene og twitterkontoen til ”Lyntogets venner” er vi aktive med informasjonsspredning på
sosiale medier, med stadig flere følgere og lesere. Vi bidrar også kontinuerlig med informasjon og notater på
våre nettsider, og til våre samarbeidspartnere, Stortinget og lyntogforum, som igjen blir benyttet videre utad.
Synligheten i media skulle imidlertid gjerne vært større og noe vi ønsker å prioritere inn mot Stortingsvalg og
behandling av Nasjonal transportplan i 2017, men har vært vanskelig pga. bl.a. stort arbeidspress ellers.

5. Økonomi

Regnskapet er gjort opp med en liten økning i egenkapitalen på kr 16 393, etter samla driftskostnader på kr
2 446 384, driftsinntekter på kr 2 427 164, inntekter fra salg av aksjer (mottatt som gave) på kr 35 000 og kr
613 i renteinntekter. Siden inntekter fra aksjesalg ikke tas med i årsresultatet, viser regnskapet et underskudd
på – kr 18 607, men selskapets reelle økonomiske posisjon har likevel bedret seg med kr 16 393.
Utgiftene inkluderer tilbakebetaling av en av de månedene de ansatte arbeidet uten lønn i 2015. Bedringen av
økonomien fra 2015 til 2016 kommer primært av økning i utredningsarbeidet Oslo – Stockholm og av flere
medlemmer i lyntogfora, som dekker opp mer av midlene til sekretariatsfunksjonen. Hvis driften i 2017 gir
grunnlag for det, er det styrets intensjon også å godtgjøre de ansatte for de resterende to månedene uten lønn
i 2015, uten at det er et krav fra de ansatte. Styret vil takke de ansatte for en stor arbeidsinnsats.
Egenkapitalen til Norsk Bane AS var kr 130 032 ved utgangen av 2016. Det utgjør 1,3 % av aksjekapitalen.
Minstekrav for aksjekapital er kr 30 000.
Etter noen utfordrende år, viste økonomien en klar bedring i 2016, og det ligger an til liknende resultat også for
2017. Regnskapet for 2016 er basert på at virksomheten til Norsk Bane AS vil fortsette.

6. Om selskapet sine organ

Generelt
Norsk Bane AS har kontor i Kirkegata 2, 6004 Ålesund. Selskapet har to mannlige ansatte. Arbeidsmiljøet i
selskapet var preget av svært stor arbeidspåkjenning, men med en god tone og et stort engasjement, og er
regnet for å være godt.
Ved generalforsamlinga i 2016 ble det valgt tre kvinnelige og fem mannlige styremedlemmer. Reiseaktiviteten
til styremedlemmer, kommunikasjonssjef og daglig leder har påført det ytre miljøet påkjenninger i form av
forurensing fra transportmidler. Andre påkjenninger er ikke registrert.

Aksjonærene
Ved utgangen av 2016 hadde Norsk Bane AS 349 aksjonærer og en aksjekapital på kr 10 159 000. Det svarer
til et innskudd på kr 29 109 pr aksjonær i gjennomsnitt. Blant aksjonærene var 27 kommuner eller kommunale
selskap og en fylkeskommune som til sammen eier 73 % av aksjekapitalen. De 12 største aksjonærene eier
67,2 % av selskapet. Aksjonærer som holder til i Rogaland, Telemark og Hordaland stod for hhv. 44 %, 31 %
og 14 % av Norsk Bane AS sin aksjekapital. Aksjonærer i andre fylker stod for 11 % av selskapet sin
aksjekapital.

Generalforsamling 16.06.16
Norsk Bane AS holdt ordinær generalforsamling 16.06.16 i Vinje i Telemark.

Styret
Generalforsamling gjorde slikt valg av styre: Einar Velde (1 år), Emilie Bersaas (1 år), Hallgeir Langeland (1
år), Kjell Stundal (1 år), Georg Stub (2 år), Renate Nedregård (2 år), Ellen Øseth (2 år), Einar Helland Berger
(2 år). Valgene var enstemmig.

Styret konstituerte seg med Kjell Stundal som leder og Renate Nedregård som nestleder. Styret hadde 6
styremøter i 2016, av disse var 2 telefonmøter. Det har også vært utstrakt kommunikasjon på mail og telefon i
tillegg til dette.

Ansatte
Norsk Bane AS hadde to ansatte i full stilling i 2016: Daglig leder Jørg Westermann og kommunikasjonssjef
Thor W. Bjørlo.

Valgnemnd
Generalforsamlinga valgte Silje Hegg, Marte Vatnaland og Hans Kristian Lehmann som medlemmer av
valgnemnda, som konstituerte seg selv, med Silje Hegg som ansvarlig for første innkalling.

Revisor
Deloitte AS ble valgt som revisor for Norsk Bane AS på generalforsamlinga 16.06.2016

Norsk Bane AS
Ålesund, 13.06.2017
Kjell Stundal Renate Nedregaard Georg Stub Einar Velde
styreleder nestleder styremedlem styremedlem
Emilie Bersås Hallgeir Langeland Einar Helland Berger Ellen Øseth
styremedlem styremedlem styremedlem styremedlem