Miljøprosjektet

- Et samarbeidsprosjekt for et trivelig sentrum

STATUSRAPPORT 2017         

Miljøprosjektet ble startet i 2006 under betegnelsen Gartnerprosjektet. Bakgrunnen var et felles ønske om et renere og penere sentrum i sommerhalvåret. Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom næringsliv og kommune.

Prosjektet har med årene blitt mer omfattende og består i dag av:

 • Søppelrydding og tilrettelegging for håndtering av søppel. Vekst Oppdal er innleid til å gjennomføre denne oppgaven.
 • Vedlikehold av grøntarealer inkl. busker og trær og plenklipping. Dette arbeidet utføres av Strand Drift AS.
 • Feiing av fortau, parkeringsareal og underganger utført av Hoel og sønner.
 • Diverse samarbeid og koordinering av tiltak i samarbeid med Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Oppdal kommune.
 • Pynting i forbindelse med jul, julegate.
 • Håndtering av bannere i forbindelse med arrangement.
 • Oppfølger og pådriver for holdningsskapende tiltak
 • Utarbeidelse av designprogram som vil gi anbefalinger angående like søppelpunkt, benker, sykkelstativ, lysmaster osv i sentrum.

 

I tillegg ønsker prosjektet å være samarbeidspartner i forbindelse med skilting og møblering i Oppdal sentrum.

 

Evaluering 2017

Tiltak/aktiviteter i 2016 er gjennomført i henhold til vedtatt handlingsplan.

 

 • Miljøpatruljen – Vekst Oppdal får stadig skryt for sin innsats. Det er gjennomført to «søppelrunder» pr. uke i høysesong (juni-juli) og en runde pr. uke i skuldersesong. Rutene noe endret på grunn av endringene i sentrum.
 • Vedlikehold av grøntarealer har fulgt «normal» praksis. Det ble imidlertid mye ekstraarbeid med strøsand etter den milde vinteren. Normalt kjøres det bort et traktorlass, i år ble det ni! Strand Drift AS overtok vedlikeholdet rundt Torget sommeren 2017. Dette ble dekket av Oppdal kommune. Dette på bakgrunn av stor misnøye med måten BL har gjort jobben på nye områder i forbindelse med omlegging av E6 og nytt sentrum.
 • Hoel og sønner ble leid inn for feiing. Deres maskin er bedre tilpasset vårt behov og resultatet ser ut til å ha blitt bedre. Kostnadene er imidlertid økt vesentlig.
 • Arbeidet med sentrumsgata pågikk sommeren 2017. Miljøprosjektet utførte ikke arbeid her, men må ta med området fra sommeren 2018.
 • ONF har etterlyst skilt til sentrum fra nye E6. Oppdal kommune har tatt opp saken med Statens Vegvesen som ikke ser behovet for slik skilting. ONF vil forfølge saken overfor Statens Vegvesen.
 • Manglende skilting i sentrum har vært tema. Her har Oppdal kommune gjennomført en skiltplan. ONF Miljøprosjektet vurderer å ta initiativ til å utarbeide oversiktskart i tillegg til den gjennomførte skiltingen?
 • Oppdalsbanken ble tildelt Miljøprisen for 2017.
 • Miljøprosjektet finansieres av  Prosjekt fellesgodefinansiering. Det er derfor ikke tegnet nye avtaler med enkeltbedrifter.
 • Det er ikke inngått avtale med Statens Vegvesen om plassering av fester for bannere langs ny E6. ONF arbeider med saken.
 • Julegata ble gjennomført som tidligere år med oppheng av 20 julestjerner.

 

Miljøprisen

2011:   Nyveien 1-3

2012:   Jernbaneverket

2013:  Husfliden

2014:   Aunasenteret

2015:   Miljøpatruljen – Vekst Oppdal

2016:   ikke utdelt

2017:   Oppdalsbanken

 

Geografisk område

Prosjektet ble opprinnelig begrenset til området i sentrum mellom Nyveien, Inge Krokannsv., Vikavegen/Spar og O. Skasliens veg. Etter at ny E6 ble åpnet falt O.Skasliens vei ut av prosjektet (dekkes av Statens Vegvesen). Torgarealet ble imidlertid utvidet slik at totalt areal for bearbeiding er tilnærmet uendret.

 

Organisering

Fra 2010 er Miljøprosjektet et løpende prosjekt ledet av ei styringsgruppe som er ONF faggruppe handel/service i nært samarbeid med Oppdal kommune. Det er inngått avtale med Oppdrift as om ledelse av prosjektet. Regnskapet føres i ONF.

 

Regnskap 2017

Kostnader:

Søppelrydding                          90.166

Grøntarealer                          287.066

Feiing                                       64.400

Julegate                                       7.012

SUM                                        448.645

 

Dette dekkes gjennom:

Bidrag fra Prosjekt

Fellesgodefinansiering           400.000

Tidligere års overskudd             48.645

SUM                                           448.645

 

Gjenstående reserve i prosjektet: kr 163.836

 

2018

Sentrumsgata ble åpnet høsten 2017. Styringsgruppa har i samarbeid med Oppdal kommune besluttet å innlemme gata i Miljøprosjektet med de rutiner som er innarbeidet i sentrum. I tillegg har Oppdal kommune gått til innkjøp av 13 blomsterurner som vil bli plassert for å «styre» trafikkbildet bl.a. i sentrumsgata og torgområdet. Disse krever vesentlige midler til beplantning og vedlikehold. For å opprettholde standarden i sentrum samt kunne dekke sentrumsgata og de nevnte blomsterurnene anslås det at budsjettet må økes til ca kr 600.000.

 

Oppdal 20. januar 2018

 

Stein Mellemseter

Prosjektleder