Oppdal 2. mai 2019

Endring av arealbruksplan

Vi viser til henvendelse angående forslag om å endre arealbruksplanen for å kunne anlegge såkalte 3×3-baner nord for dagens kunstgressbane.

ONF er positive til tiltaket, men ber om at følgende punkter tas med til behandling i forbindelse med søknaden:

Arrangementsparkering

Ved reduksjon av antall parkeringsplasser som kan benyttes ved arrangement, må dette kompenseres på andre på andre sentrumsnære områder, f.eks. foran Idrettshallen. Det er ikke ønskelig at biler som parkeres over lang tid opptar plasser som er beregnet for handlende i Oppdal sentrum. Vi viser til arbeidet som er i gang med å gjennomføre tidsbegrenset parkering i de mest sentrumsnære områdene.

Det har vært lansert forslag om parkering ved Curlinghallen med shuttlebusser ved store arrangement. Dette er en kostbar løsning som i tilfelle må dekkes av Oppdal kommune. Ingen lag eller foreninger har økonomi til å dekke slike kostnader. Parkering for arrangement i sentrum må etter vår mening ligge i gåavstand til sentrum.

Tivoli

Under fjorårets Fjell- og Fårikålfestival ble det aktuelle området benyttet til tivoli. Det viste seg at området var lite egnet da det er for nært Aune barneskole. ONF anmoder imidlertid Oppdal kommune om å avsette et sentrumsnært areal for denne type aktivitet slik mange andre kommuner har gjort.

 

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

 

Stein Mellemseter

Styreleder