Oppdal kommune

Inge Krokanns veg 2

7340 Oppdal

 

Oppdal 26. mars 2018

 

Innspill til Utkast til Beiteplan for Oppdal 2018 – 2025

Det er hevet over enhver tvil at hytteturismen har vært grunnlaget for vekst og verdiskapning i Oppdal de siste 10-årene, eller som Masterplan for Oppdal slår fast:

«Hyttesegmentet utgjør derfor et viktig element på Oppdal og et segment med framtidig vekstpotensial.»

På denne bakgrunn er det viktig at det fremdeles legges til rette for fortsatt vekst i dette markedet for å opprettholde/skape arbeidsplasser og sikre økonomisk vekst.

Oppdal Næringsforening opprettet på bakgrunn av masterplanen prosjektet Hyttetomta Oppdal & Rennebu. Styringsgruppa for prosjektet har følgende innspill til utkast til beiteplan for Oppdal 2018-2025. Styret i ONF stiller seg bak disse innspillene.

Generelt

Førsteinntrykket er at det foreliggende utkastet til ny Beiteplan for Oppdal i kommende 8 år er et ønske om en vesentlig skjerpelse av bruken av utmark i kommunen til andre formål enn beitenæring. Dette vil kunne medføre økte utfordringer for Oppdal som hyttekommune, og dermed hindre en videre utvikling av hyttenæringen i kommunen.

Følgende punkter er av vesentlig betydning for Oppdal som hyttekommune:

Tiltaksdel/Handlingsplan 2018-25   

Arealforvaltning:

 Utfordringer:

Utfordringer strekpunkt 5:

Det oppgitte tallet på ca 2000 ubebygde tomter pr d.d. er satt vesentlig for høyt. Prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebus erfaringer viser at godt over halvparten av godkjente tomter enten ikke er tenkt å komme på markedet før etter lengre tid eller ligger i områder som gjør tomtene lite salgbare. Det reelle tallet på salgbare tomter i Oppdal er pr d.d. ca. 700-800. Et antall som bør opprettholdes også i årene som kommer for å kunne tilfredsstille dagens etterspørsel. Et godt utvalg av tomter i ulike områder av bygda er en av de viktigste faktorene for at Oppdal skal kunne være en vinner på hyttemarkedet framover.

Tiltak:

 Det er foreslått 14 tiltak for å bedre arealforvaltningen i kommunen. Av disse har prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu kommentarer til følgende:

Strekpunkt 2 og 3 handler begge om en kraftig innskrenking i retten til å legge ut tomteområder i det nære skog og fjellbandet der dagens hytteutbygging for det meste foregår. Ord som nulltoleranse for nedbygging, byggestopp og reguleringsplanstopp i disse områdene vil om de blir stående, kunne sette en kraftig brems på Oppdal som hyttedestinasjon.

Forslaget i strekpunkt 4 vil også kunne ha samme effekt. Oppdal er dessverre ikke eneste hyttedestinasjon i markedet og kundene stiller sine krav for å ville investere flere millioner i en hytte. Hvis Oppdal ikke etterkommer bl.a. kravene til beliggenhet fra hyttekunder, vil de lett heller velge andre destinasjoner.

Strekpkt. 14 introduserer et forslag der omdisponering av LNFR-areal skal belegges med en avgift. I de fleste tilfellene vil en slik avgift havne på bordet til hytteutbyggerne. I realiteten vil forslaget bety en overføring av deler av fortjenesten fra utbygger til beitenæringen. En slik avgift er ikke akseptabel.

Kulturlandskapet

Ingen vesentlige innvendinger til de framsatte mål og tiltak.

Gjerde

Utfordringene rundt vedlikehold av gjerder og ulik praksis for inngjerding av hytter og andre eiendommer.

Tiltak:

Det er foreslått 14 tiltak. Av disse har ONF følgende kommentarer:

Strekpkt. 4 foreslår et maks skjermingsareal mot beitedyr på 20 m2 rundt inngangspartiet på hytta. Et slik krav faller fullstendig utenfor dagens hyttestandard med store terrasser og solingsplasser rundt hyttene.

Strekpkt. 5 gjør et vesentlig inngrep i dagens ordning ved at de beiteberettigede skal samtykke i en eventuell utbygging/inngjerding av 40% av tomtearealet.

 Beite

 Ingen innvendinger til foreslåtte tiltak.

Ferdsel

 Her er det registrert 7 utfordringer og i alt foreslått 12 tiltak.

Ingen er av vesentlig betydning for prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu.

 

Med vennlig hilsen

Oppdal Næringsforening

 

 

Stein Mellemseter

Styreleder