Protokoll fra generalforsamling

- 18. juni 2020

Protokoll

 ordinær generalforsamling i

Oppdal Næringsforening

Oppdal Turisthotell, Oppdal, 18. juni 2020

 

Styreleder Stein Mellemseter ønsket velkommen til generalforsamling i Oppdal Nærings-forening.

 

På generalforsamlingen møtte:

Stein Mellemseter                      Inhand

Erik Sæther                                 Oppdal Turisthotell

Torkild Svorkmo-Lundberg         Oppdal videregående skole

Inge Lauritzen                             Oppdal kulturhus

Henrik Vågen                              Consto MN

Morten Olsen                              Kontorplan

Sivert H. Sæteren                        Minera Skifer/Oppdal Skiferforening

Steinar Furnes                             Oppdal Event/Visit Oppdal

Frøydis Aalberg Jacobsen           Sparebank 1 SM

Siri Helene Hundseth                  Sparebank 1 SMN

 

Antall med stemmerett:             9
Antall fullmakter:                        0

Antall stemmer:                          9

Antall til stede:                            10

 

Sak 1: Godkjenning av innkalling og saksliste

 

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Sak 2:   Valg av møteleder og sekretær

Vedtak: Stein Mellemseter ble valgt til møteleder og sekretær.

                          

Sak 3:   Valg av to personer til å underskrive protokollen                                               

 

Vedtak: Frøydis Aalberg Jacobsen og Inge Lauritzen ble valgt til å underskrive protokollen.

 

Sak 4:   Årsberetning og regnskap
Styreleder presenterte årsberetningen for 2019.

 

Styreleder presenterte regnskapet for 2019. Regnskapet ble fremlagt med et overskudd på

kr 60.269. Revisors beretning ble fremlagt for generalforsamlingen.

 

Vedtak: Årsberetning og regnskap ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 5: Fastsettelse av kontingent for 2021

Styret la frem forslag om følgende kontingenter for 2021:

Minimumskontingent                                           kr      660,-

 1. a) Omsetning mellom kr 500.000 -1 mill kr 1 250,-
 2. b) Omsetning mellom kr 1 mill. – 2,5 mill kr   1 980,-
 3. c) Omsetning mellom kr 2,5 mill. – 5     kr   2 700,-
 4. d) Omsetning mellom kr 5 mill. – 10 mill. kr   4 500,-
 5. e) Omsetning mellom kr 10 mill. – 20 mill. kr   6 000,-
 6. f) Omsetning mellom kr 20 mill. – 40 mill. kr 8 000,-
 7. g) Omsetning mellom kr 40 mill. – 60 mill. kr 10 000,-
 8. h) Omsetning over 60 mill. kr 12 000,-

Interesseorganisasjoner betaler minimumskontingent.

 

Vedtak: Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 6: Fastsettelse av eventuell godtgjørelse til tillitsvalgte i foreningen

Styret foreslår samme styregodtgjørelse i 2021 som i 2020, til sammen kr. 145 000 eks. arbeidsgiveravgift. Godtgjørelsen betales ut etter følgende fordeling:

 

Styreleder                                                kr.   90 000

Nestleder                                                 kr.   15 000

Styremedlem FG Handel og Service        kr.   10 000

Styremedlem FG Reiseliv                         kr.   10 000

Styremedlem FG Bygg og Anlegg            kr.   10 000

Styremedlem FG Skifer                            kr.   10 000

 

Til sammen                                              kr. 145 000

 

Vedtak: Forslaget til godtgjørelse ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 7:   Fastsettelse av budsjett for 2021

             Styreleder presenterte forslag til budsjett for 2021 med overskudd kr. 6 500. Egenkapitalen i foreningen er positiv og det er naturlig å budsjettere med et forholdsvis lavt overskudd.

 

Vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2021 ble enstemmig vedtatt

 

Sak 8: Valg

             Valgkomiteens forslag ble presentert av Morten Olsen.

 

 1. a) Styret:

Styreleder:                                                            Stein Mellemseter         Gjenvalgt for 2 år

Nestleder                                                              Erik Sæther                    Gjenvalgt for 1 år

Styremedlem FG Handel og Service                     Morten Olsen                 Velges av gruppestyre

Styremedlem FG Reiseliv                                      Emily Bakker                  Velges av gruppestyre

Styremedlem FG Bygg og Anlegg                         Henrik Vågen                 Velges av gruppestyre

Styremedlem FG Skifer                                         Sivert Sæteren               Velges av gruppestyre

 

Ordfører og rådmann har møte- og talerett i styremøter.

 

Vedtak: Alle ble enstemmig valgt.

 

 1. Valgkomite

Medlem FG Handel og Service                            Morten Olsen                 På valg i 2021

Medlem FG Reiseliv                                            Vakant
Medlem FG Bygg og Anlegg                                Inger Anne Reinkind      Valgt for 2 år

Medlem FG Skifer                                                Petter Bye                      Valgt for 2 år

 

Valgkomiteen består av 1 medlem fra hver faggruppe. Komiteen konstituerer seg selv.

 

Vedtak: Alle ble enstemmig valgt.

 

 1. Revisor

Som revisor ble BDO AS foreslått valgt for 1 år.

 

Vedtak: BDO AS ble enstemmig valgt for 1 år.

 

Sak 9:   Behandling av innkomne forslag

Det forelå ingen forslag til behandling.

 

 

 

—————————————————-                                           —————————————————

Frøydis Aalberg Jacobsen                                                             Inge Lauritzen