ÅRSRAPPORT

FELLESGODER OPPDAL AS

2019

 

I Masterplan for Oppdal pekes det på at finansiering av fellesgoder er en grunnleggende forutsetning for videre vekst og verdiskapning i Oppdal. Oppdal Næringsforening opprettet derfor i 2015 prosjektet Finansiering av fellesgoder i samråd med Oppdal kommune. Aktiviteten ble i 2019 overført til Fellesgoder Oppdal AS, et selskap som er heleid av ONF

 

Fellesgoder

Fellesgoder er en økonomisk betegnelse på ikke-kommersielle tjenester som kort fortalt: «alle ønsker, men ingen vil betale for». Det er forskjellige måter å finansiere disse tjenestene på. Det kan være kommunalt finansiert eller finansiert av store næringslivsaktører. I Oppdal er det valgt en løsning der felleskapet (kommune og næringsliv) spleiser på disse tjenestene.

 

I forbindelse med gjennomføringen av Masterplanen utviklet Menon Economics en modell for finansiering av fellesgoder i Oppdal (se vedl. 1).

 

Følgende tiltak var i 2019 definert som fellesgoder:

  1. Preparering av skiløyper
  2. Tilrettelegge løyper for sykkel og vandring
  3. Trivelig sentrum (Miljøprosjektet)
  4. Vertskapsfunksjonen; turistkontor, informasjon via oppdal.com, sosiale medier osv.
  5. Felles markedsføring

 

Finansiering

Pr. 31.12.2019 var det signert 75 avtaler med bedrifter inkl. 1 avtale med grunneier som tilbyr hyttetomter. Styringsgruppa har en målsetning om at minimum 100 bedrifter skal delta i løpet av treårsperioden 2019-2021. Totalt bidrag fra næringslivet i 2019 var ca kr 1,5 mill og fra Oppdal kommune 2,3 mill.

 

Resultater

Fellesgodefinansiering har vært en nøkkel for vekst og utvikling av reisemålet Oppdal. Det har skjedd mye prosjektet siden ble startet

 

Preparering av skiløyper

Et godt løypenett er helt avgjørende for bl.a. utviklingen av Oppdal som en hyttedestinasjon. Før man startet med finansiering av fellesgoder ble det brukt ca 900 000 kr til preparering av skiløyper. Tilsvarende tall i 2019 var kr 2 080 000.

 

Visit Oppdal

er kommet i drift og ivaretar vertskapsfunksjon (inkl. turistkontor) samt felles markedsføring. Dette er funksjoner som var nesten totalt fraværende før fellesgodefinansieringen ble iverksatt.

Miljøprosjektet

Prosjektet er blitt tilført ekstra midler slik at nå ivaretas også den nye sentrumsgata samt vedlikehold og drift av vinterbelysning. Økningen i aktivitet de siste årene er på ca. 50% .

 

Sykkel og vandring i Oppdal.

Prosjektet er i en startfase og sti- og løypeplan vil danne grunnlaget for det videre arbeidet. Prosjektarbeidet har foreløpig ikke krevd store ressurser.

 

Administrasjon

Styret i Fellesgoder Oppdal AS består av:

Stein Mellemseter, styreleder og daglig leder

Ola Røtvei, nestleder

Geir Arild Espnes, Oppdal kommune

Siri Mette Furnes, ONF

Bjørn Sætrom, ONF prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu

 

Styret og eier Oppdal Næringsforening er opptatt av at tilførte midler i selskapet skal benyttes til operative tiltak. Administrasjonskostnadene er derfor holdt på et meget lavt nivå (5% av totale kostnader). Oppdal Næringsforening dekket i 2019 kr 110 000 av administrasjonskostnadene.

 

 

Oppdal 5. mai 2020

 

_____________________           ____________________              ______________________

Ola Røtvei                                       Stein Mellemseter                                       Geir Arild Espnes

Nestleder                                        Styreleder

 

______________________                                                                    ______________________

Siri Mette Furnes                                                                                      Bjørn Sætrom

 

Vedlegg 1:      Modell finansiering fellesgoder i Oppdal

Vedlegg 2:      Årsrapport preparering av skiløyper

Vedlegg 3:      Årsrapport tilrettelegging av løyper for sykkel og vandring

Vedlegg 4:      Årsrapport trivelig sentrum (Miljøprosjektet)

Vedlegg 5:      Årsrapport vertskapsfunksjonen/Felles markedsføring (Visit Oppdal)