Fellesgoder Oppdal AS
Prosjekt Skiløyper

Fellesgoder Oppdal AS
Prosjekt Skiløyper
Årsrapport 2019

Kort historikk
Preparering av skiløyper i Oppdal har foregått siden først på 1990-tallet. Oppdal kommune hadde egen tråkkemaskin med ansatt fører fram til 2005. Da ble det inngått avtale om preparering med Snøhetta IL. Finansieringen har vært et spleiselag, der Oppdal kommune har vært største bidragsyter. Oppdal kommune har benyttet næringsfond, infrastrukturfond og frie inntekter for å finansiere utgiftene. Øvrige bidragsytere har vært Oppdal skysstasjon (tidligere Oppdal næringsforening) Skisporets Venner, Grøtsetra Skianlegg, Gjevilvassvegen, Grytdalsvegen, enkelte hytteforeninger og skolene i sentrum. I 2015 ble det, sammen med Rennebu kommune, inngått ny avtale om preparering med Snøhetta IL som operatør. Fra og med 2019 har finansiering av utgifter til preparering foregått gjennom Fellesgoder Oppdal AS. Det er som en følge av at det er inngått avtale om preparering mellom Fellesgoder Oppdal AS og Snøhetta IL.

Løypenettet
Stamløypenettet i Oppdal er på ca. 120 km. Løypene strekker seg fra Voraområdet i nordøst, via Oppdal sentrum til Grøtsetra. Fra Grøtsetra er det løyper i områdene Rauhovden, Festa, Gjevilvassdalen, Skarvatnet, Langtjønna og Porten. I tillegg er løypa ved skoleanleggene i sentrum og på Midtbygda en del av stamløypenettet.
Kåsen skianlegg driftes av Oppdal Idrettslag. Anlegget har et variert løypenett og anlegg for skiskyting med 30 skiver. Produksjon og lagring av kunstsnø sikrer åpning i månedsskiftet oktober/ november. Anlegget er åpent for allmenheten, og benyttes i tillegg til konkurranser og arrangement.
Storlidalen har et eget løypenett på ca. 60 km, fra Lønset skole til Tovatna. Løypenettet driftes av Lønset IL, med bidrag fra Fellesgoder Oppdal AS og Storlidalen løypelag.
Løypene benyttes av fastboende, hytteeiere og tilreisende til turgåing og trening. Hytteundersøkelsen i 2015 viser betydningen av løypenettet for hytteeierne. Etter fjell og naturlandskap er preparerte skiløyper den viktigste faktoren for bruk av hyttene. Samtidig er folks forventninger til standarden på løypenettet stadig økende. Skiløypekomiteen oppnevnte derfor i 2016 er arbeidsgruppe som fikk i mandat å definere «Langrennsproduktet Oppdal» i framtida. Gruppen la fram sin endelige rapport 13.03.17. Rapporten, og oversikt over løypenettet er sendt som vedlegg til årsrapporten for 2016.

Finansiering og bruk av midler i 2019

STAMLØYPENETTET
I 2019 har finansering av preparering i all hovedsak skjedd via prosjekt finansiering av fellesgoder. I tillegg har Oppdal kommune dekket utgifter til leie av grunn (kr. 79 000,-) og andre driftsutgifter (3 000). Refundert moms utgjør kr. 50 000,-.
For 2019 bevilget Prosjekt finansiering av fellesgoder kr. 1 458 000,- til preparering av stamløypenettet. Etter innmeldt behov er det fra Oppdal kommune utbetalt kr. 1 550 000,- på vegne av Prosjekt finansiering av fellesgoder (inkludert 92 000,- fra Oppdal kommune).
Regnskap Snøhetta IL 2019. (Gjelder både Oppdal kommune og Rennebu kommune)
Inntekter kr. 2 182 000,-
Utgifter
Lønnsutgifter løypekjøring kr. 811 000,-
Vedlikehold og reparasjoner kr. 703 000.-
Avskrivninger kr. 290 000,- (4 løypemaskiner)
Diesel kr. 225 000,-
Forsikringer kr. 69 000,-
Diverse mindre utgiftsposter kr. 214 000,-
SUM utgifter kr. 2 312 000,-
Årsresultat (underskudd) kr. 130 000,-
Ovenstående har finansiert 1 675 løypetimer i Oppdal og på Nerskogen. Snittpris per løypetime er kroner 1380,- (inkl. avskrivinger).

KÅSEN SKIANLEGG
Inntekter kr. 290 000,- (272’ fra Fellesgoder AS)
Utgifter
Egeninnsats løypekjøring kr. 152 000,- (190 t á 800,-)
Vedlikehold og reparasjoner kr. 141 000.-
Avskrivninger kr. 3 300,-
Diesel kr. 43 000,-
Forsikringer kr. 6 000,-
Diverse mindre utgiftsposter kr. 5 000,-
SUM utgifter kr. 350 600,-
Årsresultat (underskudd) kr. 60 600,-
Underskuddet er dekket inn ved hjelp av OIL sine egne midler, bl.a. inntjening ved arrangement av skirenn. OIL har også fått 250 000 til støtte for etablering av snølager.

STORLIDALEN
Inntekter kr. 170 000,-
Utgifter
Lønnsutgifter løypekjøring kr. 65 000,-
Vedlikehold og reparasjoner kr. 69 000.-
Diesel kr. 53 000,-
Forsikringer kr. 10 000,-
Diverse mindre utgiftsposter kr. 12 000,-
SUM utgifter kr. 209 000,-
Årsresultat (underskudd) kr. 39 000,-
Inntektene er fordelt på kr. 70 000,- fra Storlidalen løypelag og kr. 100 000,- fra Fellesgoder Oppdal AS.
Organisering av skiløypeprepareringen i Oppdal
Kommunestyret behandlet i møte 13.12.17, sak 17/121, framtidig organisering av skiløypeprepareringen i Oppdal. Saken ble fremmet på grunn av at Fellesgoder Oppdal AS har endret modellen for finansiering av midler til preparering av skiløypene. Notatet var vedlagt årsrapporten for 2017.

Oppdal 30.04.2020.
Bjørn Ove Ansnes
På vegne av Prosjekt skiløyper