Årsmelding Oppdal Næringsforening 2019

- Godkjent på generalforsamling 18. juni 2020

Innhold

 

 1. Styret
 1. Viktigste saker i 2019
 2. Bemanning – organisering
 3. Årsmeldinger fra Faggruppene 2019
 4. Heleide aksjeselskap
 • Fellesgoder Oppdal AS
 • Visit Oppdal AS
 1. Statusrapporter løpende prosjekter
  • Videreutvikling Masterplan Oppdal
  • Hyttetomta Oppdal & Rennebu
  • Bygg og anlegg – kortreist håndverker
  • Skisporets Venner
  • Sykkel og vandring i Oppdal
  • Fjell- og Fårikålfestivalen
  • Miljøprosjektet
  • Vinterbelysning i Oppdal
  • LS i Oppdal
 2. ONF og Oppdal Kommune
 3. Medlemsstatus
 4. Økonomi

 

 

 

 

 

 

 

 1. Styret i ONF

har i perioden bestått av:

 

 • Stein Mellemseter, Leder
 • Erik Sæther, Nestleder
 • Emily Bakker, Styremedlem, Leder ONF Faggruppe Reiseliv
 • Morten Olsen, Styremedlem, Leder ONF Faggruppe Handel og Service
 • Sivert Sæteren, Styremedlem, Leder ONF Faggruppe Skifer
 • Inger Anne Reinkind, Styremedlem, Leder ONF Faggruppe Bygg og Anlegg

 

Ordfører og rådmann har møte- og talerett i styret. I tillegg har NAV møterett i styret.

 

Det er avholdt 8 styremøter og det er behandlet 46 i 2019. Dette er større aktivitet enn tidligere år pga. en gjennomført strategiprosess.

 

 

 1. De viktigste sakene i 2019

 

Næringspolitikk

ONF har i 2019 gitt innspill til kommuneplanens arealdel og strategisk næringsplan. Styret valgte å ikke gi innspill til kommunens klima- og energiplan.

 

Strategiprosess

Styret i ONF brukte mye tid i 2019 på strategiprosessen som var vedtatt i 2018. Ludvig Yttergren fra Nasjonalparken Næringshage ledet arbeidet. Prosessen har konkludert med tiltak spesielt rettet mot to fokusområder:

 • Vi ønsker mer engasjement blant medlemmene. Et av tiltakene er å invitere medlemmene til å komme med innspill i forbindelse med styremøter. Det har kommet flere velbegrunnede forslag som styret har behandlet i 2020.

 • Informasjon og synlighet. Det er viktig for ONF å gi god informasjon til medlemmer og samfunnet ellers om virksomheten i foreningen.

 

Videreutvikling av Masterplan Oppdal

Styret har i 2019 nedsatt en styringsgruppe som skal lede en prosess med formål å iverksette nye utviklingsprosjekter med basis i Masterplan Oppdal. Styringsgruppa ledes av Harald Sundseth og består ellers av styret i ONF samt Bjørn Ove Ansnes, Frøydis Aalberg Jacobsen, Randi Siri Fjærli samt Mari Kvarberg Erdal fra Nasjonalparken Næringshage og Per Lund fra Trøndelag fylkes-kommune.

 

Menon Economics har på vegne av prosjektet gjennomført en verdiskapnings- og ringvirknings-analyse. Arbeidet videre har imidlertid blitt forsinket pga. koronakrisen i 2020, men det tas sikte på å gjennomføre en workshop for å ferdigstille analysen før sommeren 2020.

 

Næringsalliansen i Trøndelag

Næringsalliansen som består av 18 næringsforeninger, ble etablert i 2018 og kom i gang med arbeidet med felles innspill til sentrale myndigheter i 2019. I forbindelse med koronakrisen i 2020 har Næringsalliansen avviklet ukentlige møter og gitt mange næringspolitiske innspill samt at medlemmene har kunnet utveksle nyttig informasjon og erfaringer.

 

Hyttetomta Oppdal & Rennebu

Faggruppe bygg & anlegg er i ferd med å utarbeide en ny plattform for www.hyttetomta.no. Endringene i hyttemarkedet har medført at forankringen blant grunneiere er borte. Det der derfor viktig at andre interessenter overtar ansvaret.

 

 

 

3. Bemanning – organisering

Det er ingen ansatte i ONF. Styrets leder honoreres for å være den utøvende funksjonen i foreningen.

Regnskap og enkelte administrative tjenester utføres av Admento.

 

Foreningens styre består av leder, nestleder og lederne i de fire faggruppene. Ordfører og rådmann har tale- og møterett i styret.  NAV er medlem i foreningen som interesseorganisasjon og har møterett i styret.

 

 

 1. Årsmeldinger fra Faggruppene

Oppdal Næringsforening har 4 faggrupper:

 • Faggruppe Bygg og Anlegg
 • Faggruppe Handel og Service
 • Faggruppe Reiseliv
 • Faggruppe Skifer

 

 

RAPPORT FRA FAGGRUPPE BYGG OG ANLEGG

Prosjekt – kortreist håndverker

 

Styringsgruppen for Faggruppe Bygg og Anlegg har i 2019 bestått av:

 

 •   –      Inger Anne Reinkind, Nyvold Installasjon AS, leder
  • Kristoffer Kleven, Kleven Bygg Oppdal AS
  • Marta Berg, Oppdal Bygg AS
  • Stein Terje Tretli, Marion Bygg AS
  • Aina Håker, Comfort Rørsenteret AS

Prosjekt Bygg og anlegg – kortreist håndverker har pr 31.12.19: 29 medlemsbedrifter.

Omsetning til de var i 2019 tilnærmet kr 450 mill.

 

Styret har jobbet med følgende i 2019:

 

 • Fjell og Fårikålfestivalen 2019.

Enkel fellesstand. Må vurderes til neste år.

 • Ny hjemmeside

Den får fortsatt god respons og mange besøkende.

 • Hyttetomta

Bygg & Anlegg skal håndtere dette prosjektet. Helt i startgropa, men har stor tro på prosjektet.

 • Annet

Bygg & anlegg tok initiativ opp mot kommunen i forbindelse med flomproblematikken og fikk satt lys på utfordringene anleggsbransjen så komme.

I tillegg bidro faggruppen i samarbeidsmøtet Oppdal Kommune hadde med næringslivet.

Temaet var forventninger og opplevelser i forbindelser med kommunen som innkjøper.

Her ble det hentet inn mye erfaring og tanker fra de involverte leverandørene.

.

Oppdal 28.05.2020

Inger Anne Reinkind

 

ONF FAGGRUPPE HANDEL OG SERVICE

Faggruppe ONF handel og service har som formål å være en interesseorganisasjon samt å initiere og gjennomføre fellesprosjekter for handels- og servicenæringen i Oppdal.

 

Styret i faggruppen har i 2019 bestått av:

 • Morten Olsen, Kontorplan (leder)
 • Sonja Skorheim, Husfliden
 • Stig Høiberg, Oppdalsbanken
 • Ingrid T. Yttergren, Domus Oppdal
 • Rune H. Fjelldal, Aunasenteret
 • Mette Myran, Circle K
 • Anne Dahle, Kiwi
 • Trude Gauterud, G-Sport
 • Stein Mellemseter, Inhand AS (sekretær)

 

I 2019 ble det avholdt 3 møter i styringsgruppa.

 

Faggruppen har arbeidet med følgende prosjekter:

 

Vinterbelysning i Oppdal sentrum

Vinterbelysningen ble fullfinansiert, innkjøpt og montert før jul. grunnet bygningsarbeider ligger noe fortsatt på lager, og forventes oppsatt i neste sesong.

 

Fjell- og Fårikålfestivalen

Dette er et samarbeidsprosjekt med Oppdal Sau- og Geit, der ONF faggruppe Handel og Service har eierskapet til hyttelivsmessa som arrangeres i Oppdal kulturhus, mens Oppdal Sau- og Geit har eiendomsretten til aktivitetene i og utenfor festivalteltet (Fårikålfestivalen) samt småskalamarkedet. Det er opprettet en egen prosjektgruppe som styrer prosjektet, med to representanter fra hver av eierne.

 

Arrangementet var godt besøkt også i 2019. Hyttelivsmessa har opparbeidet en god kvalitet og bidrar forhåpentligvis til økt hyttebygging i Oppdal

 

Miljøprosjektet

Formålet med prosjektet er å gjøre Oppdal sentrum til et rent, pent og trivelig sted å være. I dette prosjektet har ONF faggruppe Handel og Service to representanter i styringsgruppa sammen med to representanter fra Oppdal kommune.

 

Gjennomføringen fungerte godt i 2019, feiing, søppelplukk og gartnerprosjekt er gjennomført etter intensjon og budsjett.

 

Prosjektet finansieres gjennom fellesgodefinansieringen.

 

 

Morten Olsen

Sign.

 

 

ÅRSRAPPORT FAGGRUPPE REISELIV

 

Leder i faggruppe reiseliv har deltatt i ONFs hovedstyre.  Faggruppens styre har i 2019 bestått av:

Emily Bakker

Erik Sæther

 

Faggruppen har avholdt 1 styremøte og 1 medlemsmøter i 2019.

 

For faggruppe reiseliv

Erik Sæther

 

FAGGRUPPE SKIFER – ÅRSBERETNING 2019

 

Oppdal skiferforening har i perioden bestått av følgende 4 medlemsbedrifter som alle er produsenter:

Minera Skifer AS avd. Oppdal

Oppdal Sten AS

Palmer Gotheim Skiferbrudd AS (PGS eies av AF-gruppen)

Oppdal Naturstein (gneis)

 

Bedriftene har ca. 110-120 ansatte i Oppdal og omsetter for ca. 125 mill.

 

Skiferforekomstene som utnyttes er i all hovedsak lokalisert i Drivdalen med unntak for Svahøa i Trollheimen samt gneis på Lønset.

 

 

I perioden er det ikke avholdt møter, men i følgende tema/saker har det vært involvering:

 

 • Knuseprosjektet Skifer Unik II hvor de tre skiferbedriftene deltar sammen med Forset Grus AS og Jens Sæteren. Prosjektet går frem til 2021 og utføres i samarbeid med SINTEF Byggforsk og Regionalt forskningsfond Midt-Norge. Ny gang- og sykkelvei fra Hevle til Driva er et forsøksprosjekt hvor Forset Grus og PGS er involvert med betydelige leveranser.
 • Videreføring av Kongevegen over Dovrefjell. Møte om mulige traseer forbi skiferbruddene i Drivdalen. Deltagere Oppdal kommune v/Sjur Vammervold, Statens vegvesen v/Marit Johansson, Pilgrimssenter Dovrefjell v/Hans-Jacob Dahl og Oppdal Skiferforening v/Sivert H Sæteren.
 • ONF og finansiering av fellesgoder.
 • Prosjekt skifermuseum – skifernæringa er fortsatt en aktiv bidragsyter.
 • Norsk Bergindustri – nyheter og aktiviteter.

 

 

Styret har følgende sammensetning:

Leder:                             Sivert H Sæteren           Minera Skifer AS

Nestleder/ kasserer:       Jon Suleng,                    PGS

Sekretær                        Odd Bakk                       Oppdal Sten AS

 1. vara til styret Arne Giskeødegård       Oppdal Naturstein

 

 

Sivert H Sæteren representerer Oppdal skiferforening i ONF via faggruppe skifer.

Petter Bye er innvalgt som representant fra næringen i Norsk Bergindustri.

 

 

 

Oppdal 30.05.2020

 

Sivert H Sæteren

sign.

 

 

 1. Heleide aksjeselskaper

 

Fellesgoder Oppdal AS

Følgende tiltak var i 2019 definert som fellesgoder:

 1. Preparering av skiløyper
 2. Tilrettelegge løyper for sykkel og vandring
 3. Trivelig sentrum (Miljøprosjektet)
 4. Vertskapsfunksjonen; turistkontor, informasjon via oppdal.com, sosiale medier osv.
 5. Felles markedsføring

 

Finansiering

Pr. 31.12.2019 var det signert 75 avtaler med bedrifter inkl. 1 avtale med grunneier som tilbyr hyttetomter. Styringsgruppa har en målsetning om at minimum 100 bedrifter skal delta i løpet av treårsperioden 2019 – 2021. Totalt bidrag fra næringslivet i 2019 var ca kr 1,5 mill og fra Oppdal kommune 2,3 mill.

 

Administrasjon

Styret i Fellesgoder Oppdal AS består av:

Stein Mellemseter, styreleder og daglig leder

Ola Røtvei, nestleder

Geir Arild Espnes, Oppdal kommune

Siri Mette Furnes, ONF

Bjørn Sætrom, ONF prosjekt Hyttetomta Oppdal & Rennebu

 

Styret og eier Oppdal Næringsforening er opptatt av at tilførte midler i selskapet skal benyttes til operative tiltak. Administrasjonskostnadene er derfor holdt på et meget lavt nivå (5% av totale kostnader). Oppdal Næringsforening dekket i 2019 kr 110 000 av administrasjonskostnadene.

 

Selskapet gikk i 2019 med kr 54 373 i overskudd og har en egenkapital pr. 31.12.19 på kr 68 064.

 

Visit Oppdal AS

Visit Oppdal AS er reisemålsselskapet for Oppdal og skal definere og utøve vertskaps-

funksjonene samt felles salg og markedsføring av Oppdal som reiselivssted.

 

Styret hadde følgende sammensetning i 2019:

Inger Anne Reinkind (leder)

Ståle Rian, ONFs representant

Johan Veggen, Oppdal kommunes representant

 

Selskapet har et markedsråd som har en rådgivningsrolle rundt utarbeidelse av budsjetter og markedsplaner ut i fra vedtatte midler til gjennomføring av tiltak. Markedsrådet hadde i 2019 følgende sammensetning:

Steinar Furnes

Inge Lauritzen

Arve Tokle

Erik Sæther

Gunnveig Schønheyder

Randi Siri Fjærli

Terje Volden

Knut Sneve

 

Visit Oppdals virksomhet finansieres primært gjennom Fellesgoder Oppdal AS. Selskapet hadde et overskudd på kr 34 347, egenkapitalen var pr. 31.12.19 kr 144 748.

 

 

6. STATUSRAPPORTER LØPENDE PROSJEKTER

 • ONF har 8 løpende prosjekter i sin portefølje:
 • Videreutvikling Masterplan Oppdal
 • Hyttetomta Oppdal & Rennebu
 • Bygg og anlegg – kortreist håndverker
 • Skisporets Venner
 • Sykkel og vandring i Oppdal
 • Fjell- og Fårikålfestivalen
 • Miljøprosjektet
 • Vinterbelysning i Oppdal
 • LS i Oppdal

 

 

Videre utvikling Masterplan Oppdal

Se pkt. 2 Viktigste saker i 2019. Masterplanen med vedlegg finnes her: http://masterplan.oppdal.com

 

 

Hyttetomta Oppdal

 

Grunneiere i Oppdal og Rennebu gikk i 2016 sammen om et prosjekt for å markedsføre Oppdal og Rennebu som attraktive hyttekommuner. Målet var å stimulere til økt salg av hyttetomter. Prosjektet var en direkte følge av Masterplan Oppdal hvor det er satt et mål om 118 nye hytter i Oppdal hvert år.

 

På grunn av Coronautbruddet i mars 2020 er det pr juni 2020 uklart hvor mange av tidligere hyttefelt som fortsatt har tenkt å bli med videre i prosjektet. Arbeidet med å fornye kontrakter og tegne kontrakter med nye utbyggingsfelt har inntil videre blitt satt på vent. Pr dags dato er det tegnet kontrakt med en utbygger. Grunneiere i Rennebu har trukket seg ut av prosjektet.

 

Prosjektet har vært aktiv på sosiale medier og har nettstedet www.hyttetomta.no som hittil har vært en suksess. I løpet av etterjulsvinteren har det pågått et arbeide sammen med avdeling Bygg og Anlegg i ONF om drift av de sosiale medier som er blitt etablert. Det er satt i gang et arbeid med å få på plass en ny webløsning med firmaet Digi Publising. Når produktet er ferdig, vil det blir gjort nye innsalg mot hyttetomter i Oppdal.

 

Prosjektet ledes av en styringsgruppe som består av:

Bjørn Sætrom, grunneier Oppdal

Styret i Bygg og Anlegg ONF.

 

 

Bjørn Sætrom

For styringsgruppa

 

 

Bygg og anlegg i Oppdal – kortreist håndverker

Se pkt. 4 Faggruppe Bygg og anlegg.

 

 

Skisporets Venner

Skisporets Venner har vært et initiativ for å samle næringsdrivende og andre til å bidra til utvikling og preparering av turløypenettet i Oppdal. Skisporets Venner er med i de kommunale prosjektene:

 

 • Prosjekt skiløyper som fordeler midlene fra fellesgodefinansiering til de som ønsker å preparere skiløyper i Oppdal
 • Stamløypekomiteen som avgjør hvilke løyper som skal inngå i stamløypenettet og prioritere preparering av disse.

 

Vinteren 2018 var det gode snøforhold.

 

Løypepreparering blir primært finansiert av Fellesgodeprosjektet. Dette prosjektet når imidlertid ikke alle bidragsyterne og Skisporets Venner vil derfor fortsette sitt arbeid mot øvrige næringsdrivende og hytteforeninger som bidragsytere. Vi har også opprettet en Vipps-konto der privatpersoner og andre kan bidra. Det er satt opp skilt på Grøtsetra, Osen og i Stølen. Storparten av det som kom inn av penger i løpet av sesongen ble benyttet til å utvide sesongen med 2 uker da fellesgodeprosjektet var tom for midler. Dette ble svært godt mottatt av lokalbefolkningen og hyttefolket.

 

Stamløypenettet i Oppdal er på ca. 120 km. Løypene benyttes av fastboende, hytteeiere og tilreisende til turgåing og trening. Hytteundersøkelsen i 2015 viser betydningen av løypenettet for hytteeierne. Etter fjell og naturlandskap er preparerte skiløyper den viktigste faktoren for bruk av hyttene.

 

For øvrig er all innsats fra Skisporets Venner dugnadsbasert.

 

 

Bjørn Ove Ansnes

Sign

 

 

Sykkel og vandring i Oppdal

 

Oppdal Næringsforening inviterte til oppstartsmøte 11.des. 2015 med formål å etablere et løpende prosjekt «Sykkel og Vandring i Oppdal» som var tenkt å være et overbyggings-prosjekt i forhold til de utviklingsprosjekter som foregår og samtidig være bindeleddet mot Fellesgodefinansieringen.

 

Styringsgruppen i 2019 har bestått av:

Oppdal kommune: Sjur Vammervold, kulturkonsulent.

Turløypeprosjektet «Opplev mer av Oppdal»: Kåre Holsetstuen

 

Kåre Holsetstuen tok over som prosjektleder fra 2018.

 

Øvrig deltakelse: Arbeid med «Sti og Løypeplan» i Oppdal kommune.

 

Gjennomførte tiltak

Det er gjennomført 1 møte i prosjektgruppa i tillegg til kontakt på tlf. og epost.

Vi fikk tilsagn på kr. 35 000 for 2019. Disse ble øremerket ny sti fra Festa til Osen, i tillegg til vedlikehold i Kåsen. Nødvendig ettersyn i Kåsen ble gjort på dugnad. Det ble avholdt to møter med grunneiere for Festa – Osen og befaring av området høsten 2019. Nødvendig maskinarbeid er planlagt sommeren 2020. Det har ikke vært utgifter i 2019 og det er gitt tilsagn på kr. 35 000 for 2020

til maskinarbeid Festa – Osen og evt. kostnader i Kåsen.

Det har også vært kontakt med hytteforeningen i Grytdalen for å vurdere muligheten for omlegging av sykkelsti mot Gisnadalen. Eksisterende sykkelsti ble tidligere tatt bort mellom Grytdalen og Gisnadalen og skilt fjernet. Dette ble gjort pga. beitedyr på inngjerdet område.

 

Orienteringer

Sti- og løypeplan vil brukes i planlegging og gjennomføring av nye stier og oppgradering/vedlikehold av eksisterende turstier i Oppdal.

«Sykkel og Vandring» vil også samarbeide med Miljø, plan og forvaltning i kommunen.

 

 

For styringsgruppa «Sykkel og vandring i Oppdal»

Kåre Holsetstuen

 

 

Fjell- og Fårikålfestivalen 2019

 

Målsetningen for arrangementet:

«Fjell- og Fårikålfestivalen arrangeres første helgen i oktober i Oppdal hvert år. Landbruksorganisasjoner og næringslivet i kommunen samarbeider om arrangementet. Oppdal Sau- og Geit har eiendomsretten til Fårikålfestivalen og Oppdal Næringsforening tilsvarende eiendomsrett til hyttelivsmessa.  Oppdrift as er innleid som prosjektledelse.

 

Foruten å skape en folkefest skal arrangementet:

 • Markere Oppdal som en levende landbruksbygd, Norges største sauekommune og mandel-

potetens vugge

 • Markere at Oppdal er en av Midt-Norges største hyttekommuner og at

hyttebygging er et satsingsområde for Oppdal

 • Markere at Oppdal er distriktets handelssentrum
 • Profilere Oppdal som et attraktivt reisemål med mange aktiviteter.

 

Arrangementet inneholder utstillinger/salgsmesser, kulturelle innslag og andre aktiviteter primært forankret i aktører fra Oppdal.»

 

Fjell- og Fårikålfestivalen er høstens folkefest i Oppdal. Arrangementet i 2019 ble en suksess med stor publikumstilstrømning i fint høstvær. Kombinasjonen høstferie/folkefest gjør at Oppdal kan arrangere en hyttelivsmesse som normalt kun arrangeres i større byer. Det legges vekt på relevante produkter og kvalitet på denne messa.

 

I 2018 ble det gjennomført vesentlige endringer i arrangementet:

 • Aftersau ble flyttet til Oppdal Turisthotell. Bedre komfort for publikum. Stor suksess.
 • Ved å flytte Aftersau ble fårikålserveringen rendyrket i eget lokale. Det tidligere brukte messeteltet ble byttet ut med fire lavvoer som skapte en mye triveligere ramme rundt serveringen. Publikum likte endringen meget godt.
 • Søndagens barneshow ble flyttet til kulturhusets Allsal. Også en klar forbedring med tanke på publikums komfort.

 

Disse endringene ble videreført i 2019 med stor suksess. Nyhet i 2019 var «Nye smaker»: sauekjøtt tilberedt på syrisk vis.

 

Stein Mellemseter

Prosjektleder

 

 

Miljøprosjektet 2019

Miljøprosjektet ble startet i 2006 under betegnelsen Gartnerprosjektet. Bakgrunnen var et felles ønske om et renere og penere Oppdal sentrum. Området defineres fra Vikavegen i sør til nordre rundkjøring på E6, Inge Krokanns veg i vest til E6 i øst. Arbeidet gjennomføres i perioden 1. mai til 30. september.

 

Prosjektet gjennomfører følgende aktiviteter:

Søppelrydding og tilrettelegging for håndtering av søppel. Det ble gått to ukentlige rydderunder i høysesong (juni, juli og august) og en ukentlig runde i skuldersesong

Vedlikehold av grøntarealer inkl. busker og trær, herunder plenklipping.

Feiing av fortau og langs kantstein på sentrale parkeringsareal

Samarbeid og koordinering av tiltak i samarbeid med Statens Vegvesen, Jernbaneverket og Oppdal kommune (Kullsjøen og skole-/idrettsanlegget)

Pynting i forbindelse med jul (vinterbelysning).

Profesjonell håndtering av bannere langs E6 i forbindelse med arrangement. Dette er foreløpig uavklart pga. manglende godkjennelser av operatør.

 

I tillegg ønsker prosjektet å være:

 • Oppfølger og pådriver for holdningsskapende tiltak
 • Rådgiver som vil gi anbefalinger angående like søppelpunkt, benker, sykkelstativ, lysmaster osv i sentrum. Vi anbefaler Frank Smeds produkter.
 • Samarbeidspartner i forbindelse med skilting og møblering i Oppdal sentrum.

 

Miljøprisen ble ikke utdelt i 2019.

 

Arbeidet med prosjekt «Vinterbelysning» i Oppdal sentrum ble fullført. Miljøprosjektet har påtatt seg vedlikehold og drift av belysningen.

 

Miljøprosjektet har et årlig budsjett på ca. kr 600 000 som finansieres gjennom Fellesgodefinansieringen.

 

Morten Olsen

Prosjektleder

 

LS i Oppdal

Skytterlagene i Oppdal har arrangert tre Lansskytterstevner (1993, 2003 og 2013). Arrangementet har hatt stor økonomisk betydning for næringslivet i Oppdal.

 

Med årene har det kommet flere potensielle arrangørsteder på banen, bl.a. Stjørdal i vår region. Samtidig er det også kommet signaler om «faste» arrangementssteder som ønsker å trekke seg.

 

Det frivillige Skyttervesen diskuterer dessuten en mulig reduksjon i antall arrangementssteder for å sikre økonomien for disse.

 

ONF tok i 2017 initiativet til å opprette et prosjekt som skal synliggjøre Oppdal som potensielt arrangementssted for framtidige Landsskytterstevner. Målet var at Oppdal skulle stå som arrangør i 2023. Skyttertinget valgte imidlertid Steinkjer som arrangørsted. Komiteen er derfor satt på vent inntil nevnte endringer er avklart. Oppdal skal være klar til å sende ny søknad når muligheten byr seg.

 

 

Stein Mellemseter

Sekretær prosjektgruppen

 

 1. ONF og Oppdal kommune

Oppdal kommune er medlem i ONF. Formannskapet har vedtatt å støtte ONF med et årlig beløp på 10 000 NOK. Ordfører og rådmann har møte- og talerett i styret.

 

 

 1. Medlemsstatus

Oppdal Næringsforening hadde 127 medlemmer ved utgangen av 2019. Dette er fire mindre enn ved forrige årsskifte. Medlemmene er fordelt på:

Faggruppe Bygg og Anlegg        35 medlemmer

Faggruppe Handel og Service    49 medlemmer

Faggruppe Reiseliv                     39 medlemmer

Faggruppe Skifer                          3 medlemmer

Interesseorganisasjoner   1 medlemmer

 

Nye medlemmer i 2019:

 • Consto Midt-Norge
 • Neas
 • Oppdal Smak av Fjell

 

Utmeldte bedrifter i 2019:

 • Trollheimen Design
 • Fagflis Oppdal
 • Oppdal Everk
 • Gjevilvassstølen
 • Auna Sport og Sko
 • Sonans Karriere
 • Småbruket

 

Ansvaret for medlemsverving er tillagt faggruppene.

 

 

 1. Økonomi

Årsregnskapet for ONF Administrasjon viser et overskudd for 2019 på kr 77 497,73.

Prosjektregnskaper viser et akkumulert overskudd på kr. 1 472 098,64.

Egenkapitalen (uten prosjektene) er på kr. 360 965,92.

 

Akkumulerte resultater for løpende prosjekter pr. 31.12.2019:

 

Prosjekt   1  Miljøprosjektet                                  kr        34 893,07

Prosjekt   3  Fjell- og Fårikålfestivalen                  kr      114 417,03

Prosjekt   4  Skisporets Venner                            kr        47 392,09

Prosjekt   8  Vinterfest                                          kr        21 592,75

Prosjekt   9  Opplev mer av Oppdal                     kr      153 239,32

Prosjekt 11  Bygg og Anlegg                                kr        88 437,01

Prosjekt 20  Hyttetomta Oppdal & Rennebu        kr      – 55 561,84

Prosjekt 21  Resterende utviklingsprosjekter

Masterplan fase 3                            kr                 0,00

Prosjekt 23  Fellesgodefinansiering                      kr      274 107,41

Prosjekt 24  LS i Oppdal                                       kr        19 463,00

Prosjekt 25 AGA-fond                                          kr      693 992,90

Prosjekt 27 Vinterbelysning i Oppdal                    kr        80 125,90

 

Totalt                                                                     kr   1 472 098,64

 

Forutsetningene for videre drift av ONF som samarbeidsorgan for næringslivet i Oppdal er således fortsatt til stede.

 

 

 

Oppdal 12. mai 2020

 

 

 

 

__________________                                                       __________________

Stein Mellemseter                                                              Erik Sæther

Styreleder                                                                          Nestleder

 

 

 

__________________                                                       __________________

Morten Olsen                                                                     Emily Bakker

Faggruppe Handel og Service                                           Faggruppe Reiseliv

 

 

 

_________________                                                        __________________

Inger Anne Reinkind                                                          Sivert Sæteren

Faggruppe Bygg og Anlegg                                               Faggruppe Skifer